Nieuws 2017

2017 Unieke verzameling Velser aardewerk uit de nalatenschap van Rina Terstall

Joke Vreede (links) en Cees Hazenberg

Joke Vreede (links) die het legaat namens haar zuster Rina Terstall aan het museum heeft aangeboden en conservator Renate van Zalen.

Half februari ontving Museum Kennemerland een berichtje dat er uit de nalatenschap van mevrouw Rina Terstall uit Beverwijk Velser aardewerk voorwerpen aan het Museum Kennemerland zouden worden geschonken. In eerste instantie leek het te gaan om een paar stuks. De verzameling bleek echter te bestaan uit 70 puntgave aardewerk voorwerpen. Het was de uitdrukkelijke wens van Rina Terstall dat haar verzameling aan het museum zou worden aangeboden.

De aanzet tot het opbouwen van de verzameling was een Velser aardewerk voorwerp uit de nalatenschap van de moeder van Rina. De interesse voor Velser aardewerk werd daarmee gewekt. De verzameling werd door haar in de loop van de jaren zorgvuldig op- en uitgebouwd. Veilingen, markten en antiekwinkels werden regelmatig bezocht op zoek naar aanvullingen op de collectie.

“Het komt niet zo vaak voor dat je zo’n prachtige verzameling aan de collectie van een museum toe kunt voegen”, aldus Renate van Zalen, conservator van het museum. “Museum Kennemerland is erg blij dat zij deze collectie in eigendom heeft gekregen. Het is een mooie aanvulling op de stukken die het museum al in bezit had”.

Lees verder »

2017 19 april en 1 juni Lezing Sipke van der Schaar

De kleindochters van de schilder Sipke van der Schaar zullen op woensdagmiddag 19 april een lezing geven over hun opa bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
Na afloop wordt er een rondleiding gegeven over de tentoonstelling over de schilder die momenteel in het Museum Kennemerland is.

Sipke van der Schaar (1879-1961) woonde lange tijd in Kennemerland en heeft daar veel geschilderd, vooral in Wijk aan Zee. Hier wordt tijdens de lezing bij stil gestaan, maar ook zijn jeugd, opleiding, studiegenoten, reizen en invloeden komen aan de orde.

De lezing en rondleiding zullen worden herhaald op donderdagavond 1 juni.

Lezing Pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam

In deze lezing op dinsdag 28 maart, met als spreker Wladimir Dobber, staat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, zestiende-eeuwse uitvinder/ innovator en zijn rol bij de pre-industriële ontwikkeling van het stroomgebied van het Oer-IJ centraal.

Daarbij gaat het om vroegste toepassing van windenergie, de eerste windmolens in de Lage Landen en de inzet van windmolens bij landwinning en over de toepassing van de krukas in windmolens door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Verder over de mechanisering van arbeidsprocessen met behulp van ‘windmotoren’, de effecten op scheepsbouw, scheepvaart, de hegemonie op de wereldzeeën en handel die daar het gevolg van was. De Gouden Eeuw volgde: de basis voor onze huidige economische welvaart. Lees verder »

Gemeenteraadslid Carli Bilars onthult historisch tegeltableau Beverwijk – mrt. 2017

Persbericht
Het ruim 90 jaar oude tegeltableau “650 jaar Weekmarkt”, ook wel genoemd “Tegeltableau 650 jaar Beverwijk” hangt sinds deze maand op een prominente plaats in Museum Kennemerland. De tekst op het tableau maakt de kijker duidelijk dat het een geschenk is van de Beverwijkse burgerij:
“AANGEBODEN DOOR DE BURGERY TER GELEGENHEID VAN DE 650-JARIGE HERDENKING VAN HET VERLEENEN EENER WEEKMARKT AAN BEVERWIJK DOOR GRAAF FLORIS V OP 19 JUNI 1276”.
Op het tableau worden afgebeeld: Hermes of Mercurius, met de mercuriusstaf en mercuriushoed, de Wijkertoren, Floris V te paard, met de tekst “Der kerlen god” en het wapen van Beverwijk.
Het tableau is ingemetseld geweest in het oude raadhuis – later het politiebureau – aan de Breestraat, tot de sloop ervan in 1984. Tot 2014 bevond het zich in de Salle des pas-perdus in het Stadskantoor aan het Kennedyplein.
Na de sloop van het Stadskantoor raakte het tableau in de vergetelheid. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de ambtenaren en wethouder van Kunst en Cultuur(historie) en het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland is het tableau opgedoken uit het depot en op een fantastische manier gerestaureerd. Het tableau is nu in volle luister te bewonderen in het Huis van Geschiedenis waar het hangt boven de receptiebalie. Het is één van de pronkstukken van het Museum.
Carli Bilars viel de eer te beurt om het tableau officieel te mogen onthullen. “Het tableau hangt nu op een plek waar het naar mijn idee thuishoort” aldus Carli.
Het tableau is te bewonderen in Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen gesloten
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5 (inclusief 1 kopje koffie)
www.museumkennemerland.nl

 Voor meer informatie:
Museum Kennemerland
T.a.v. Ineke van Santen – Secretaris – ctjvan.santen@gmail.com
06-54648997

2017 Maart Tentoonstelling Sipke van der Schaar

Nieuwe kunsttentoonstelling Sipke van der Schaar vanaf 4 maart 2017

Persbericht 24 februari 2017

Nieuwe kunsttentoonstelling: Sipke van der Schaar in Kennemerland

De kunstschilder Sipke van der Schaar (1879-1961) maakte prachtige schilderijen, toch is hij nauwelijks bekend. Zelfs in Beverwijk waar hij jarenlang heeft gewoond kennen slechts weinigen zijn naam. Museum Kennemerland brengt daar met een welverdiende tentoonstelling verandering in. Veel kunstwerken hebben de duinen, het strand en de badplaats Wijk aan Zee als onderwerp.

De tentoonstelling ‘Sipke van der Schaar in Kennemerland’ (schilderijen, aquarellen en tekeningen) biedt een overzicht van het werk van de kunstenaar die lange tijd (1916-1937) met zijn grote gezin in deze regio woonde en werkte: eerst in Velsen-Noord, vervolgens in Beverwijk en later in Heemstede. In Wijk aan Zee kwam hij al sinds 1900, omdat de familie van zijn vrouw er zomers verbleef. Ook op latere leeftijd bleef hij de badplaats bezoeken.

Wijk aan Zee en de duinen (Breesaap) komen veelvuldig in zijn schilderijen voor. Het zijn vooral deze werken die het museum uit het ruime aanbod heeft gekozen. De ongerepte (geen spoor van Hoogovens) dorps-, duin- en strandgezichten vallen op door hun felle kleuren. Verder zijn er (zelf-) portretten, stillevens en een grote Bijbelse voorstelling: ‘De genezing van een blinde’. Enkele fraaie oriëntaalse taferelen herinneren aan zijn avontuurlijke reizen naar het verre oosten.

De in totaal tachtig kunstwerken zijn beschikbaar gesteld door nazaten en particulieren. Drie schilderijen komen uit het bezit van het museum zelf. Verder zijn er enkele (zak-) schetsboeken met studies. Zijn schilderskist en diverse voorwerpen die hij gebruikte voor stillevens complementeren de tentoonstelling. Het is overigens niet voor het eerst dat zijn werk wordt getoond. Hij had tal van exposities, solo en in groepsverband, onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam. Maar dat is al lang geleden.

Sipke van der Schaar, zoon van een bouwondernemer, is in Amsterdam (Rijksacademie) opgeleid als kunstenaar. Hij verkeerde in kringen van de modernistische schilders Jan Sluijters en Leo Gestel, twee geestverwanten die wel beroemd werden. Hij was tamelijk productief en experimenteerde in verschillende stijlen. Naar men aanneemt is een deel van zijn werk via een zwager (kunsthandelaar) in Amerika beland. Om zijn gezin te onderhouden gaf hij tekenles en illustreerde hij Bijbelboekjes.

De opening van de tentoonstelling, een initiatief van zijn kleinkinderen Brigitte Rink en Bernardine Ensink, is op zaterdag 4 maart. De Leidse kunsthistoricus dr. Louk Tilanus houdt op deze besloten bijeenkomst een inleiding. Het publiek kan zondag 5 maart voor het eerst terecht. De expositie duurt tot half juni. Op nader bekend te maken dagen zijn er extra activiteiten: een lezing, een rondleiding en een spel voor kinderen.

Museum Kennemerland en Historisch Genootschap Midden-Kennemerland brengen bij de tentoonstelling een catalogus uit met daarin het levensverhaal van de kleurrijke Sipke van der Schaar.

Website: Sipke van der Schaar

Het adres van Museum Kennemerland is Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)

Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5
www.museumkennemerland.nl

2017 feb. Kinheimtapijten, waar liggen ze?

Door verslaggever Bart Vuijk (NHD) 

Kin­heim ta­pij­ten; oude Be­ver­wij­kers ken­nen ze. De oude raads­zaal in het ge­sloop­te stads­kan­toor in Be­ver­wijk was er­mee be­legd. Ko­nin­gin­nen heb­ben erop ge­lo­pen. De sche­pen van de Hol­land Ame­ri­ka Lijn la­gen er vol mee, en ook het Vre­des­pa­leis in Den Haag. Het gaat hier over de Ko­nink­lij­ke Hand-Ta­pijt­knoop­e­rij Kin­heim, die van­af 1910 tot de slui­ting in 1973 een col­lec­tie on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten heeft ge­pro­du­ceerd, met zeer op­val­len­de en voor­uit­stre­ven­de de­signs. Meer dan hon­derd jaar ge­le­den werd het be­drijf op­ge­richt door me­vrouw Pol­vliet. Een dame die in Tur­kije het vak leer­de van een vier­ja­rig meis­je. De ta­pij­ten wer­den ge­maakt van wol van Ber­ber­se scha­pen. De jet-set van de­cen­nia heeft erop ge­lo­pen, en van de bij­zon­de­re ont­wer­pen ge­no­ten. Mu­se­um Ken­ne­mer­land heeft al sinds jaar en dag een col­lec­tie Kin­heim­ta­pij­ten, een weef­ge­touw en fo­to’s en cor­res­pon­den­tie. De his­to­ri­sche on­der­zoe­kers René Muet­se­ge en Ria van Roon van het mu­se­um zijn nu be­zig met een om­vang­rijk pro­ject. Ze wil­len een com­ple­te ca­ta­lo­gus van alle nog be­staan­de ta­pij­ten van de roem­ruch­te Be­ver­wijk­se ta­pijt­kno­pe­rij stich­ten. Daar­voor moe­ten ze over­al ter we­reld in­for­ma­tie vra­gen. De vrij­wel on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten, die van me­vrouw Pol­vliet per­soon­lijk le­vens­lan­ge ga­ran­tie kre­gen, wer­den knoop voor knoop hand­ge­maakt door een rits ‘meis­jes’ die aan som­mi­ge ta­pij­ten met z’n drieën we­ken­lang werk­ten. Per vier­kan­te me­ter wa­ren 80.000 kno­pen no­dig. ,,Een snel meis­je haal­de twee­dui­zend kno­pen per dag”, ver­telt Ria van Roon, die zich­zelf de kunst van het ta­pijt­kno­pen ook heeft la­ten aan­le­ren. ,,Op een weef­ge­touw­tje van de kring­loop­win­kel.” Ze wil graag met een les­kist met in­for­ma­tie, en een paar weef­ge­tou­wen de scho­len in de re­gio langs. Zo krijgt de school­jeugd res­pect voor het oude am­bacht. De ta­pijt­kno­pe­rij le­ver­de uit­ste­ken­de pro­duc­ten, met ont­wer­pen waar be­roem­de kun­ste­naars voor te­ken­den. Maar toch viel het be­drijf in de tijd van au­to­ma­ti­se­ring niet over­eind te hou­den. Pro­bleem voor het Vre­des­pa­leis, dat een paar ta­pij­ten wil la­ten re­pa­re­ren. ,,We heb­ben voor ze ge­zocht, en we von­den al­leen Ira­niërs die dat nog kun­nen doen’, ver­telt Renë Muet­se­ge. Hij wil graag van ie­der­een die in­for­ma­tie heeft over nog on­be­ken­de Kin­heim­ta­pij­ten, ho­ren waar ze lig­gen, liefst met een foto er­bij. Het moet uit­ein­de­lijk uit­mon­den in een boek, een ra­dio-uit­zen­ding en een les­kist.
Het pdf uit de krant: 20170201
NHD_Dagblad_Kennemerland_Kinheimtapijten

Zie verder

Radio Beverwijk live vanuit het museum 28-01-’17

Vandaag was het weer zover:
De live uitzending ‘Kijk op de Wijk’ van Radio Beverwijk van 12.00 -14.00 uur, werd rechtstreeks vanuit het museum gepresenteerd en gemaakt door Margareth Jenema, Frank Koning, Rob Keesen, Ab Jenema, Ruud Diemeer,
De geïnterviewden waren Jan de Wildt, Ineke van Santen, Ria van Roon, Renate van Zalen, Arie van Dongen, Jacob Brakenhoff, Miep de Wildt, allen vrijwilligers van het museum. De onderwerpen die o.a. aanbod kwamen waren:het verbouwde museum en de filosofie hierachter, de verwachte tentoonstelling van Sipke van der Schaar, het project Kinheim, het HGMK, educatie.

Samenwerking Museum Kennemerland/ Uitbureau Heemswijk

SAMSUNG CSCN.a.v. een gezamenlijk gesprek dat ontstond na de overhandiging van de fotoboeken en het fotomateriaal op 19 december 2016, is er afgesproken dat er zou worden onderzocht wat de mogelijkheden tot samenwerking zijn. De eerste stap zal zijn een bezoek aan het museum, mogelijk op woensdag 8 februari 2017. Verder zijn er veel ideeën over een samenwerking uitgewisseld. Wordt vervolgd.

Activiteiten factsheet Groep 6B Kraaienest – 13-01-2017


Doel van de factsheet is:

  • Vastleggen van de opdracht aan Museum Kennemerland en de afgesproken vergoeding
  • Vaststellen welke middelen door Museum Kennemerland zullen worden ingezet
  • Het verzamelen van feiten met betrekking tot de uitvoering, bedoeld als basis voor verbetering

Museum Kennemerland vol vertrouwen 2017 in.

Groep ambtenaren in 1936. Beeldbank objectnummer 40480

Afgelopen donderdag heeft voorzitter Cees Hazenberg van Stichting Museum Kennemerland de plannen voor 2017 uit de doeken gedaan. Hij deed dit tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met het Historisch Genootschap Midden Kennemerland in het van Huis van Geschiedenis aan het Westerhoutplein.
Cees Hazenberg refereerde aan de verbouwing en renovatie van de begane grond en de herinrichting van het museum die afgelopen zomer is afgerond. In 2017 zal de aandacht gericht worden op verbetering van de zichtbaarheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid.
Lees verder »

Mini tentoonstelling foto’s Velsertunnel in Museum kennemerland

De heropening van de Velsertunnel op maandag 16 januari 2017 is een historische gebeurtenis waarbij Museum Kennemerland uiteraard stil wil staan. Over de Velsertunnel zijn in de beeldbank van het museum circa 165 foto’s opgenomen: van de bouw in de jaren vijftig, de Opening op 28 september 1957, het interieur van de Tunnel, het Verkeer tot en met de de Renovatie van Tunnel. Tevens omvat het foto’s van de Velsertunnel-run en -wandeling.
De foto’s over de Velsertunnel vormen slechts een fractie van de totale fotocollectie van ongeveer 8.000 foto’s. Al deze foto’s zijn beschreven en aan elke foto zijn relevante kenmerken toegekend.
Hoewel wij al onze gasten graag in levenden lijve willen ontmoeten hoeft men voor het raadplegen van de beeldbank niet per se naar het Museum te komen. De bestanden zijn ook via Internet te benaderen; www.museumbeverwijk.nl.
Ter gelegenheid van de heropening van de Velsertunnel wordt er in de hal van het Museum een vitrine ingericht met foto’s van de geschiedenis van de Velsertunnel en de renovatie.
Deze minitentoonstelling is te bewonderen vanaf zaterdag 21 januari, tijdens de openstellingstijden; woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen van 14.00 tot 17.00 uur. Op die tijdstippen is het ook mogelijk de beeldbank van het museum te raadplegen.
Pdf: brochure met foto’s en beschrijvingen Velsertunnel

Inschrijving geopend voor serie Oer-IJ lezingen in Beverwijk

oerij-smallStichting Oer-IJ organiseert in samenwerking Bibliotheek IJmond Noord en het Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland de serie Oer-IJ lezingen zoals die eerder in het Huis van Hilde gegeven zijn.
Tijdens deze lezingen komen verschillende deskundigen meer vertellen over de boeiende geschiedenis van het Oer-IJ gebied.
Aan de orde komen het Militair-strategische landschap (Lia Vriend), de natuur (Ron van ’t Veer), de pre-industriële ontwikkeling (Wladimir Dobber) en de waterstaatkundige geschiedenis ( Rob Veenman) van het Oer-IJ.
De respectievelijke data zijn 31 januari, 28 februari, 28 maart en 18 april.
De lezingen vinden plaats in het Huis van Geschiedenis, Westerhoutplein 2a in Beverwijk. Steeds van 20-22 uur.
Tot de eerste lezing op 31 januari kunt u met korting op de hele serie lezingen inschrijven.
Kaartverkoop verloopt via de website van de bibliotheek (www.bibliotheekijmondnoord.nl) of via de klantenservice in een van de vestigingen. Op de website vindt u ook meer informatie over de afzonderlijke lezingen.
Kosten: Toegang hele serie € 40,- (met bibliotheekpas of als vrijwilliger van Stichting Oer-IJ of Huis van Geschiedenis € 30,-)

Filmdocument Kibboets Beverwijk 17 januari – 20:00 uur

Ontmoetingen
In Kibboets Beverwijk, aan de oude Gildenlaan 1 te Velsen-Noord, woonde van 1935 tot 1942 een wisselende groep jonge Palestina-pioniers, die zich bij boeren, tuinders en ambachtslieden in de wijde omgeving voorbereidden op een leven in het toenmalige Palestina. Beeldend kunstenaar Saskia Sluiter stuitte bij toeval op deze aangrijpende, bijna vergeten locale geschiedenis. Ze ging op onderzoek uit en documenteerde de zoektocht naar deze groep jongeren met hun droom op film. Daarnaast werkt ze aan een ‘papieren’ onderzoek.
U kunt het filmdocument op dinsdagavond 17 januari bekijken in het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland / Museum Kennemerland, westerhoutplein 1, Beverwijk. Aanvang 20:00h. Na afloop kunt u van gedachten wisselen met Saskia Sluiter en is er een discussie over dit onderwerp onder leiding van antropologe Ilja Beudel. De toegang is gratis.

Tentoonstelling Wijkplaats een maand langer te zien

De tentoonstelling Wijkplaats, over vluchtelingen en nieuwkomers in de IJmond sinds het jaar 1900, in het Museum Kennemerland is met een maand verlengd tot en met zondag 29 januari.
De bewoners krijgen een maand extra de gelegenheid om in het vernieuwde en met het Huis van Geschiedenis uitgebreide Museum Kennemerland de wisseltentoonstelling Wijkplaats te bezoeken.
Deze expositie heeft een actueel thema: vluchtelingen en gelukszoekers. Het museum belicht in kort bestek enkele bevolkingsgroepen die om verschillende redenen hun toevlucht zochten tot de IJmond. Te beginnen met Belgische en Joodse vluchtelingen in het begin van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog volgden (onder meer) groepen Indische repatrianten, Hongaren, Italianen en Spanjaarden, Vietnamezen en Tamils.
Tijdens de maand verlenging zijn wordt de tentoonstelling Wijkplaats opgeluisterd met twee nevenactiviteiten: een filmvoorstelling en een liedjesprogramma. Een en ander vindt plaats onder hoede van de stichting Kist.
Allereerst is er de vertoning van de ‘Filmische overpeinzingen’ van beeldend kunstenaar Saskia Sluiter uit Velsen-Noord. Zij deed onderzoek naar de jonge Joodse vluchtelingen die in de periode 1935-1942 woonden in de Kibboets Beverwijk (in Velsen-Noord). Zij bereidden zich hier voor op een nieuwe toekomst in het toenmalige Palestina, nu Israël. Saskia Sluiter legde haar zoektocht naar deze lokale, aangrijpende geschiedenis vast, zowel op papier als op film.
Het filmdocument is op dinsdagavond 17 januari te zien in Museum Kennemerland. Na afloop is er een gesprek met de maakster en is er gelegenheid tot discussie onder leiding van antropologe Ilja Beudel. Aanvang 20.00 uur.2016-25-dec
Het afsluitende onderdeel is een concert van het collectief WaZco. Het gezelschap uit Wijk aan Zee brengt voor deze gelegenheid Nederlandse evergreens ten gehore die zijn geschreven of vertolkt door artiesten (Boudewijn de Groot, Lory Spee, Ramses Shaffy, Ronny Tober, Bob Scholte) met een immigratie-achtergrond.
WaZco bestaat uit Ton Duin, Tom Wilbrink, Lex Molenaar, Sjanneke van Herpen, Paul Verhorst, Wim Duin en Annemarieke Bechtold.
Het WaZco-optreden is op donderdag 26 januari. Let wel: niet in het museum, maar in café-restaurant Sonnevanck in Wijk aan Zee! Aanvang 21.00 uur. Op zondagmiddag 29 januari is er een herhaling op het Julianaplein, eveneens in Wijk aan Zee.
Zondag 29 januari is tevens de laatste bezoekdag van de tentoonstelling Wijkplaats.
Het adres van Museum Kennemerland is Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
Op feestdagen gesloten
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5

« Page 1, 2, 3»