Door verslaggever Bart Vuijk (NHD) 

Kin­heim ta­pij­ten; oude Be­ver­wij­kers ken­nen ze. De oude raads­zaal in het ge­sloop­te stads­kan­toor in Be­ver­wijk was er­mee be­legd. Ko­nin­gin­nen heb­ben erop ge­lo­pen. De sche­pen van de Hol­land Ame­ri­ka Lijn la­gen er vol mee, en ook het Vre­des­pa­leis in Den Haag. Het gaat hier over de Ko­nink­lij­ke Hand-Ta­pijt­knoop­e­rij Kin­heim, die van­af 1910 tot de slui­ting in 1973 een col­lec­tie on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten heeft ge­pro­du­ceerd, met zeer op­val­len­de en voor­uit­stre­ven­de de­signs. Meer dan hon­derd jaar ge­le­den werd het be­drijf op­ge­richt door me­vrouw Pol­vliet. Een dame die in Tur­kije het vak leer­de van een vier­ja­rig meis­je. De ta­pij­ten wer­den ge­maakt van wol van Ber­ber­se scha­pen. De jet-set van de­cen­nia heeft erop ge­lo­pen, en van de bij­zon­de­re ont­wer­pen ge­no­ten. Mu­se­um Ken­ne­mer­land heeft al sinds jaar en dag een col­lec­tie Kin­heim­ta­pij­ten, een weef­ge­touw en fo­to’s en cor­res­pon­den­tie. De his­to­ri­sche on­der­zoe­kers René Muet­se­ge en Ria van Roon van het mu­se­um zijn nu be­zig met een om­vang­rijk pro­ject. Ze wil­len een com­ple­te ca­ta­lo­gus van alle nog be­staan­de ta­pij­ten van de roem­ruch­te Be­ver­wijk­se ta­pijt­kno­pe­rij stich­ten. Daar­voor moe­ten ze over­al ter we­reld in­for­ma­tie vra­gen. De vrij­wel on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten, die van me­vrouw Pol­vliet per­soon­lijk le­vens­lan­ge ga­ran­tie kre­gen, wer­den knoop voor knoop hand­ge­maakt door een rits ‘meis­jes’ die aan som­mi­ge ta­pij­ten met z’n drieën we­ken­lang werk­ten. Per vier­kan­te me­ter wa­ren 80.000 kno­pen no­dig. ,,Een snel meis­je haal­de twee­dui­zend kno­pen per dag”, ver­telt Ria van Roon, die zich­zelf de kunst van het ta­pijt­kno­pen ook heeft la­ten aan­le­ren. ,,Op een weef­ge­touw­tje van de kring­loop­win­kel.” Ze wil graag met een les­kist met in­for­ma­tie, en een paar weef­ge­tou­wen de scho­len in de re­gio langs. Zo krijgt de school­jeugd res­pect voor het oude am­bacht. De ta­pijt­kno­pe­rij le­ver­de uit­ste­ken­de pro­duc­ten, met ont­wer­pen waar be­roem­de kun­ste­naars voor te­ken­den. Maar toch viel het be­drijf in de tijd van au­to­ma­ti­se­ring niet over­eind te hou­den. Pro­bleem voor het Vre­des­pa­leis, dat een paar ta­pij­ten wil la­ten re­pa­re­ren. ,,We heb­ben voor ze ge­zocht, en we von­den al­leen Ira­niërs die dat nog kun­nen doen’, ver­telt Renë Muet­se­ge. Hij wil graag van ie­der­een die in­for­ma­tie heeft over nog on­be­ken­de Kin­heim­ta­pij­ten, ho­ren waar ze lig­gen, liefst met een foto er­bij. Het moet uit­ein­de­lijk uit­mon­den in een boek, een ra­dio-uit­zen­ding en een les­kist.
Het pdf uit de krant: 20170201
NHD_Dagblad_Kennemerland_Kinheimtapijten

Zie verder