Rug recht, handen uit de mouwen, blaren op de vingers. Dat slaat op de vrijwilligers die dezer dagen noeste arbeid verrichten in het Historisch Informatie Centrum in wording: de nieuwe vleugel bij het wegens verbouwing gesloten Museum Kennemerland.
De vrij­wil­li­gers zijn al ruim vier we­ken be­zig. Sjou­wen, schu­ren, ve­gen, zui­gen, sop­pen, schil­de­ren, schroe­ven en niet te ver­ge­ten kof­fie zet­ten. In een woord: buf­fe­len. Dag-in, dag-uit. Er komt schot in. Nog vier we­ken, schat coör­di­na­tor Ine­ke van San­ten. Sa­men met con­ser­va­tor Re­na­te van Za­len stuurt zij de trou­we vrij­wil­li­gers aan. En een en­ke­le spe­ci­a­list.
Het His­to­risch In­for­ma­tie Cen­trum wordt een ruim­te voor het Mu­se­um Ken­ne­mer­land en het His­to­risch Ge­noot­schap Mid­den-Ken­ne­mer­land sa­men. De aan­bouw die met een cor­ri­dor aan het mu­se­um vast­zit, is be­doeld voor ont­vang­sten, le­zin­gen en stu­die. De his­to­ri­sche bi­bli­o­theek krijgt er een plek. Er is een re­cep­tie, ver­ga­der­zaal, een keu­ken­tje en een toi­let­groep.
De ge­meen­te Be­ver­wijk heeft het pand, 200 vier­kan­te me­ter groot en ooit ge­bouwd als ge­meen­te­lijk bij­kan­toor, eerst la­ten op­knap­pen. De ruw­bouw kwam be­gin april ge­reed. Sinds­dien zijn de – meest ou­de­re – vrij­wil­li­gers aan de slag. Te­ge­lij­ker­tijd ne­men zij het leeg­ge­haal­de mu­se­um on­der­han­den. Het ge­he­le com­plex wordt op­nieuw in­ge­deeld en in­ge­richt.

12093574De werk­zaam­he­den ma­ken voor de bui­ten­staan­der een cha­o­ti­sche in­druk. Er is veel over­leg. Vrij­wil­li­gers lo­pen door el­kaar. Dat lijkt zo, maar in­tus­sen ge­beurt er heel veel, stelt Ine­ke van San­ten die het over­zicht houdt. Zij wijst op schil­der Chris Duij­ker. On­ver­stoor­baar schil­dert hij ver­der.
De mu­ren en wan­den zien er al strak en fris uit. Wat nog volgt, is het aan­bren­gen van art deco kleur­ac­cen­ten door het ge­he­le com­plex. De kleu­ren zij ont­leend aan het be­faam­de en fraaie Vel­ser aar­de­werk, waar­van het mu­se­um een uit­ge­brei­de col­lec­tie be­zit. An­de­re gro­te klus­sen zijn het af­bou­wen van de boe­ken­kas­ten en het op­stel­len van de nieu­we vas­te ten­toon­stel­ling.
Het werk vergt niet al­leen veel mens­kracht, het is te­vens een be­hoor­lij­ke aan­slag op het bud­get. Ine­ke van San­ten: ,,We kun­nen nog wel wat spon­sors ge­brui­ken.’’ Even la­ter gaat zij rond om een sjouw­ploeg voor de vol­gen­de och­tend te char­te­ren.
Er lig­gen en­ke­le his­to­ri­sche grens­pa­len in de weg. Die kren­gen zijn lood­zwaar. De he­ren staan niet te trap­pe­len. Maar het moet.
Leed
Over een maand is het leed ge­le­den, en dan wordt het His­to­risch In­for­ma­tie Cen­trum zoet­jes­aan in ge­bruik ge­no­men. Dan gaat ook het mu­se­um weer open. Voor de vas­te be­zoe­kers wordt het wen­nen: zij kun­nen niet meer door de voor­deur naar bin­nen. De en­tree is ver­huisd naar op­zij (Noor­der­wijk­weg). Hij is nu enigs­zins ver­stopt. Daar moet nog iets aan ge­beu­ren voor de of­fi­ciële ope­ning in sep­tem­ber.
Chris Duijker schildert onverstoorbaar verder. FOTO JAN BUTTER