Rug recht, handen uit de mouwen, blaren op de vingers. Dat slaat op de vrijwilligers die dezer dagen noeste arbeid verrichten in het Historisch Informatie Centrum in wording: de nieuwe vleugel bij het wegens verbouwing gesloten Museum Kennemerland.
De vrij­wil­li­gers zijn al ruim vier we­ken be­zig. Sjou­wen, schu­ren, ve­gen, zui­gen, sop­pen, schil­de­ren, schroe­ven en niet te ver­ge­ten kof­fie zet­ten. In een woord: buf­fe­len. Dag-in, dag-uit. Er komt schot in. Nog vier we­ken, schat coör­di­na­tor Ine­ke van San­ten. Sa­men met con­ser­va­tor Re­na­te van Za­len stuurt zij de trou­we vrij­wil­li­gers aan. En een en­ke­le spe­ci­a­list.
Het His­to­risch In­for­ma­tie Cen­trum wordt een ruim­te voor het Mu­se­um Ken­ne­mer­land en het His­to­risch Ge­noot­schap Mid­den-Ken­ne­mer­land sa­men. De aan­bouw die met een cor­ri­dor aan het mu­se­um vast­zit, is be­doeld voor ont­vang­sten, le­zin­gen en stu­die. De his­to­ri­sche bi­bli­o­theek krijgt er een plek. Er is een re­cep­tie, ver­ga­der­zaal, een keu­ken­tje en een toi­let­groep.
De ge­meen­te Be­ver­wijk heeft het pand, 200 vier­kan­te me­ter groot en ooit ge­bouwd als ge­meen­te­lijk bij­kan­toor, eerst la­ten op­knap­pen. De ruw­bouw kwam be­gin april ge­reed. Sinds­dien zijn de – meest ou­de­re – vrij­wil­li­gers aan de slag. Te­ge­lij­ker­tijd ne­men zij het leeg­ge­haal­de mu­se­um on­der­han­den. Het ge­he­le com­plex wordt op­nieuw in­ge­deeld en in­ge­richt.

12093574De werk­zaam­he­den ma­ken voor de bui­ten­staan­der een cha­o­ti­sche in­druk. Er is veel over­leg. Vrij­wil­li­gers lo­pen door el­kaar. Dat lijkt zo, maar in­tus­sen ge­beurt er heel veel, stelt Ine­ke van San­ten die het over­zicht houdt. Zij wijst op schil­der Chris Duij­ker. On­ver­stoor­baar schil­dert hij ver­der.
De mu­ren en wan­den zien er al strak en fris uit. Wat nog volgt, is het aan­bren­gen van art deco kleur­ac­cen­ten door het ge­he­le com­plex. De kleu­ren zij ont­leend aan het be­faam­de en fraaie Vel­ser aar­de­werk, waar­van het mu­se­um een uit­ge­brei­de col­lec­tie be­zit. An­de­re gro­te klus­sen zijn het af­bou­wen van de boe­ken­kas­ten en het op­stel­len van de nieu­we vas­te ten­toon­stel­ling.
Het werk vergt niet al­leen veel mens­kracht, het is te­vens een be­hoor­lij­ke aan­slag op het bud­get. Ine­ke van San­ten: ,,We kun­nen nog wel wat spon­sors ge­brui­ken.’’ Even la­ter gaat zij rond om een sjouw­ploeg voor de vol­gen­de och­tend te char­te­ren.
Er lig­gen en­ke­le his­to­ri­sche grens­pa­len in de weg. Die kren­gen zijn lood­zwaar. De he­ren staan niet te trap­pe­len. Maar het moet.
Leed
Over een maand is het leed ge­le­den, en dan wordt het His­to­risch In­for­ma­tie Cen­trum zoet­jes­aan in ge­bruik ge­no­men. Dan gaat ook het mu­se­um weer open. Voor de vas­te be­zoe­kers wordt het wen­nen: zij kun­nen niet meer door de voor­deur naar bin­nen. De en­tree is ver­huisd naar op­zij (Noor­der­wijk­weg). Hij is nu enigs­zins ver­stopt. Daar moet nog iets aan ge­beu­ren voor de of­fi­ciële ope­ning in sep­tem­ber.
Chris Duijker schildert onverstoorbaar verder. FOTO JAN BUTTER

2016 putto 2Uit het leeggehaalde depot aan de IJsselstraat kwamen deze 2 putti, 2 van de 4 tuinbeelden afkomstig uit Scheybeek, weer tevoorschijn.

2016 putto 1-02-07 12 14 24
Inmiddels zijn ze gerestaureerd en staan de putti in de bostuin bij Huis Schouwenburg te ‘t Harde. De overige 2 putti zijn meestal in het museum te zien.

Op 17 maart werd mijn groep verrast met een bezoek door drie zeer
enthousiaste vrijwilligers van uw museum. Dit waren Miep de Wildt, Ria van Roon en Jaap Brakenhof.  De presentatie die zij gaven was zeer boeiend en een mooie
reclame voor het museum. Wellicht een idee om andere scholen in onze
gemeente te benaderen voor deze presentatie ter promotie van het
vernieuwde museum? Als bijlage stuur ik u de bevindingen van twee van mijn
leerlingen. Guido de Koning

Het Kennemer Museum

Het was heel interessant en leuk omdat ze allemaal rare dingen hadden meegenomen zoals een snorrepot  en van de meeste dingen hadden we nog nooit gehoord. Deze dingen waren ook heel ouderwets. Maar het is best wel bijzonder dat ze dat nog hebben. En ze hadden het ook heel goed uitgelegd. (meer…)

Persbericht

Zaterdag 16 april wordt in de Grote Kerk in Beverwijk ‘Fotografen van de oorlog’ geopend. Deze tentoonstelling geeft een inkijkje in de Eerste Wereldoorlog door de ogen van drie Tsjechische soldaten: Jan Myšička, Gustav Brož en Jenda Rajman. Hun onlangs ontdekte foto’s geven een indringend beeld van het dagelijkse soldatenleven.

De tentoonstelling wordt zaterdag 16 april om 15.00 geopend door ZE Jana Reinišová, ambassadeur van de Tsjechische Republiek in Nederland, en Cecilia van Weel, wethouder van Beverwijk. U bent van harte welkom!

Recreatie aan het frontFotografen van de oorlog, samengesteld door Jaroslav Kučera, presenteert tot voor kort onbekende foto’s van drie soldaten uit het Oostenrijks-Hongaars leger. Een unieke collectie, want van veel fotomateriaal uit de Eerste Wereldoorlog is de naam van de fotograaf niet bekend. De naam van Gustav Brož viel te herleiden uit de korte aantekeningen die hij van alle gefotografeerde gebeurtenissen maakte. (meer…)

Uit vuur en aarde –Keramiek van Nini Tervoort.
Deze tentoonstelling zal lopen vanaf ca. 7 mei tot ca. 15 augustus 2016.

WijkPlaats – over vluchtelingen in de IJmond vanaf Wereldoorlog I tot heden
Vanaf september.

Op 17 februari jl. verzorgden Gerard Hoogeland en Jan de Wildt een presentatie bij het seniorencafé van de Bibliotheek Beverwijk. Ze gingen via een directe verbinding via internet “schatgraven` in het depot en de beeldbank van het Museum.
E.e.s. als toelichting op onze tentoonstelling Verborgen Schatten.

IMG_2227      IMG_2226

Bron: Kennemerland op zondag 6 maart 2016
BEVERWIJK – Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden Kennemerland (HGMK) gaan samen wonen. Of eigenlijk, HGMK trekt in bij Museum Kennemerland in het prachtige rijksmonument aan het Westerhoutplein in Beverwijk. Om plaats te maken, wordt het achterliggende gebouw – wat net als het hoofdgebouw in het bezit is van de gemeente – bij het museum getrokken. Zo ontstaat er – na de grondige verbouwing – een plek waar historisch beminnend Kennemerland kan genieten van al het moois wat Kennemerland rijk is.
Het Historisch Genootschap Midden Kennemerland (HGMK) heeft aan aandacht geen gebrek. Met ruim 850 leden en lezingen die zo populair zijn dat mensen er voor in de rij staan, hebben zij geen klagen. Maar, een eigen ruimte hadden zij nog niet. Museum Kennemerland – met een zeer uitgebreide collectie aan onder andere Velser aardewerk, tapijten van tapijtknoperij Kinheim, schilderijen en prenten van Midden-Kennemerland, rederijkers blazoenen uit 1621, buitenplaatsen, bodemvondsten en gebruiksvoorwerpen en gereedschap gevonden in Kennemerland – heeft die plek wel en breidt de samenwerking met HGMK graag uit.
Samenwerking

(meer…)