Zondag 14 mei is het Moederdag.
De dag dat de moeders eens extra verwend worden!
Ook in het museum worden de moeders zondag getrakteerd en wel op wat lekkers bij de koffie (of thee) die overigens voor iedereen gratis is.
Kom naar het museum dat onlangs vernieuwd is en waar er veel te zien is en neem moeder mee!
Voor openingstijden en entreeprijzen: Klik hier

Woensdag 26 april ontving Riny Conijn een Koninklijke onderscheiding.


Vanaf 2005 tot 2010 was ze een zeer gewaardeerd voorzitter van Museum Kennemerland. Veel is er onder haar bezielende leiding tot stand gekomen.
Meer bestuursfuncties heeft zij op haar naam staan.
Ze was oprichter en voorzitter van Stichting Afrika een dorp, voorzitter van de Vve C.H. Moensstraat te Beverwijk, bestuurslid landelijk vereniging Nivon natuurvrienden, organisator vakanties eenoudergezinnen enz.
Momenteel is ze vicevoorzitter van Stichting Wereldwinkel Beverwijk, lid en secretaris Rotaryclub, secretaris van De Zonnebloem.

Foto’s Velser aardewerk

Joke Vreede (links) en Cees Hazenberg

Joke Vreede (links) die het legaat namens haar zuster Rina Terstall aan het museum heeft aangeboden en conservator Renate van Zalen.

Half februari ontving Museum Kennemerland een berichtje dat er uit de nalatenschap van mevrouw Rina Terstall uit Beverwijk Velser aardewerk voorwerpen aan het Museum Kennemerland zouden worden geschonken. In eerste instantie leek het te gaan om een paar stuks. De verzameling bleek echter te bestaan uit 70 puntgave aardewerk voorwerpen. Het was de uitdrukkelijke wens van Rina Terstall dat haar verzameling aan het museum zou worden aangeboden.

De aanzet tot het opbouwen van de verzameling was een Velser aardewerk voorwerp uit de nalatenschap van de moeder van Rina. De interesse voor Velser aardewerk werd daarmee gewekt. De verzameling werd door haar in de loop van de jaren zorgvuldig op- en uitgebouwd. Veilingen, markten en antiekwinkels werden regelmatig bezocht op zoek naar aanvullingen op de collectie.

“Het komt niet zo vaak voor dat je zo’n prachtige verzameling aan de collectie van een museum toe kunt voegen”, aldus Renate van Zalen, conservator van het museum. “Museum Kennemerland is erg blij dat zij deze collectie in eigendom heeft gekregen. Het is een mooie aanvulling op de stukken die het museum al in bezit had”.

(meer…)

De kleindochters van de schilder Sipke van der Schaar zullen op woensdagmiddag 19 april een lezing geven over hun opa bij het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
Na afloop wordt er een rondleiding gegeven over de tentoonstelling over de schilder die momenteel in het Museum Kennemerland is.

Sipke van der Schaar (1879-1961) woonde lange tijd in Kennemerland en heeft daar veel geschilderd, vooral in Wijk aan Zee. Hier wordt tijdens de lezing bij stil gestaan, maar ook zijn jeugd, opleiding, studiegenoten, reizen en invloeden komen aan de orde.

De lezing en rondleiding zullen worden herhaald op donderdagavond 1 juni.

In deze lezing op dinsdag 28 maart, met als spreker Wladimir Dobber, staat Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, zestiende-eeuwse uitvinder/ innovator en zijn rol bij de pre-industriële ontwikkeling van het stroomgebied van het Oer-IJ centraal.

Daarbij gaat het om vroegste toepassing van windenergie, de eerste windmolens in de Lage Landen en de inzet van windmolens bij landwinning en over de toepassing van de krukas in windmolens door Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Verder over de mechanisering van arbeidsprocessen met behulp van ‘windmotoren’, de effecten op scheepsbouw, scheepvaart, de hegemonie op de wereldzeeën en handel die daar het gevolg van was. De Gouden Eeuw volgde: de basis voor onze huidige economische welvaart. (meer…)

Persbericht
Het ruim 90 jaar oude tegeltableau “650 jaar Weekmarkt”, ook wel genoemd “Tegeltableau 650 jaar Beverwijk” hangt sinds deze maand op een prominente plaats in Museum Kennemerland. De tekst op het tableau maakt de kijker duidelijk dat het een geschenk is van de Beverwijkse burgerij:
“AANGEBODEN DOOR DE BURGERY TER GELEGENHEID VAN DE 650-JARIGE HERDENKING VAN HET VERLEENEN EENER WEEKMARKT AAN BEVERWIJK DOOR GRAAF FLORIS V OP 19 JUNI 1276”.
Op het tableau worden afgebeeld: Hermes of Mercurius, met de mercuriusstaf en mercuriushoed, de Wijkertoren, Floris V te paard, met de tekst “Der kerlen god” en het wapen van Beverwijk.
Het tableau is ingemetseld geweest in het oude raadhuis – later het politiebureau – aan de Breestraat, tot de sloop ervan in 1984. Tot 2014 bevond het zich in de Salle des pas-perdus in het Stadskantoor aan het Kennedyplein.
Na de sloop van het Stadskantoor raakte het tableau in de vergetelheid. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de ambtenaren en wethouder van Kunst en Cultuur(historie) en het Bestuur van Stichting Museum Kennemerland is het tableau opgedoken uit het depot en op een fantastische manier gerestaureerd. Het tableau is nu in volle luister te bewonderen in het Huis van Geschiedenis waar het hangt boven de receptiebalie. Het is één van de pronkstukken van het Museum.
Carli Bilars viel de eer te beurt om het tableau officieel te mogen onthullen. “Het tableau hangt nu op een plek waar het naar mijn idee thuishoort” aldus Carli.
Het tableau is te bewonderen in Museum Kennemerland, Noorderwijkweg 2a (hoek Westerhoutplein)
Open: zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen gesloten
Toegangsprijs: volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: € 5 (inclusief 1 kopje koffie)
www.museumkennemerland.nl

 Voor meer informatie:
Museum Kennemerland
T.a.v. Ineke van Santen – Secretaris – ctjvan.santen@gmail.com
06-54648997

Door verslaggever Bart Vuijk (NHD) 

Kin­heim ta­pij­ten; oude Be­ver­wij­kers ken­nen ze. De oude raads­zaal in het ge­sloop­te stads­kan­toor in Be­ver­wijk was er­mee be­legd. Ko­nin­gin­nen heb­ben erop ge­lo­pen. De sche­pen van de Hol­land Ame­ri­ka Lijn la­gen er vol mee, en ook het Vre­des­pa­leis in Den Haag. Het gaat hier over de Ko­nink­lij­ke Hand-Ta­pijt­knoop­e­rij Kin­heim, die van­af 1910 tot de slui­ting in 1973 een col­lec­tie on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten heeft ge­pro­du­ceerd, met zeer op­val­len­de en voor­uit­stre­ven­de de­signs. Meer dan hon­derd jaar ge­le­den werd het be­drijf op­ge­richt door me­vrouw Pol­vliet. Een dame die in Tur­kije het vak leer­de van een vier­ja­rig meis­je. De ta­pij­ten wer­den ge­maakt van wol van Ber­ber­se scha­pen. De jet-set van de­cen­nia heeft erop ge­lo­pen, en van de bij­zon­de­re ont­wer­pen ge­no­ten. Mu­se­um Ken­ne­mer­land heeft al sinds jaar en dag een col­lec­tie Kin­heim­ta­pij­ten, een weef­ge­touw en fo­to’s en cor­res­pon­den­tie. De his­to­ri­sche on­der­zoe­kers René Muet­se­ge en Ria van Roon van het mu­se­um zijn nu be­zig met een om­vang­rijk pro­ject. Ze wil­len een com­ple­te ca­ta­lo­gus van alle nog be­staan­de ta­pij­ten van de roem­ruch­te Be­ver­wijk­se ta­pijt­kno­pe­rij stich­ten. Daar­voor moe­ten ze over­al ter we­reld in­for­ma­tie vra­gen. De vrij­wel on­ver­woest­ba­re ta­pij­ten, die van me­vrouw Pol­vliet per­soon­lijk le­vens­lan­ge ga­ran­tie kre­gen, wer­den knoop voor knoop hand­ge­maakt door een rits ‘meis­jes’ die aan som­mi­ge ta­pij­ten met z’n drieën we­ken­lang werk­ten. Per vier­kan­te me­ter wa­ren 80.000 kno­pen no­dig. ,,Een snel meis­je haal­de twee­dui­zend kno­pen per dag”, ver­telt Ria van Roon, die zich­zelf de kunst van het ta­pijt­kno­pen ook heeft la­ten aan­le­ren. ,,Op een weef­ge­touw­tje van de kring­loop­win­kel.” Ze wil graag met een les­kist met in­for­ma­tie, en een paar weef­ge­tou­wen de scho­len in de re­gio langs. Zo krijgt de school­jeugd res­pect voor het oude am­bacht. De ta­pijt­kno­pe­rij le­ver­de uit­ste­ken­de pro­duc­ten, met ont­wer­pen waar be­roem­de kun­ste­naars voor te­ken­den. Maar toch viel het be­drijf in de tijd van au­to­ma­ti­se­ring niet over­eind te hou­den. Pro­bleem voor het Vre­des­pa­leis, dat een paar ta­pij­ten wil la­ten re­pa­re­ren. ,,We heb­ben voor ze ge­zocht, en we von­den al­leen Ira­niërs die dat nog kun­nen doen’, ver­telt Renë Muet­se­ge. Hij wil graag van ie­der­een die in­for­ma­tie heeft over nog on­be­ken­de Kin­heim­ta­pij­ten, ho­ren waar ze lig­gen, liefst met een foto er­bij. Het moet uit­ein­de­lijk uit­mon­den in een boek, een ra­dio-uit­zen­ding en een les­kist.
Het pdf uit de krant: 20170201
NHD_Dagblad_Kennemerland_Kinheimtapijten

Zie verder