Museum Kennemerland is een vrijwilligersorganisatie. Bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd. Twee
vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding omdat zij niet in het Midden-Kennemerland wonen.

Het bestuur

Functie

Naam

Nevenfuncties

Voorzitter

Cees Hazenberg

voorzitter@museumkennemerland.nl

Voorzitter van de stichting
Vrienden van de Beiaard

voorzitter van de stichting
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest

voorzitter van het
Collectief Cornelis Corneliszoon.

Secretaris

Jos Pouw

secretaris@museumkennemerland.nl

geen nevenfuncties

Penningmeester

Arie Noomen

penningmeester@museumkennemerland.nl

 

Penningmeester Stichting
Leergeld Haarlem Zandvoort

Penningmeester Stichting
Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem

Vice-voorzitter Stichting Vrijwilligerscentrum Haarlem en
Omstreken

Voorzitter kerkenraad
PG Vijfhuizen

Lid Juridische zaken

Erwin van Bolhuis

Notaris te Haarlem

Bestuurslid van
‘Ondernemersvereniging Haarlem Centraal

Llid van ‘Kamer voor het
Notariaat’ bij de Rechtbank Noord-Holland

penningmeester
van de Louisa Stichting

Lid beleids- en
strategische zaken

Marinus Broedelet

Bestuurslid coöperatieve
Kredietunie Kennemerland UA en

Bestuurslid Stichting
Steunfondsen

voor de Stichting voor
Educatie en Beroepsonderwijs

Lid erfgoededucatie

Jeroen Zoetmulder

archeologie@museumkennemerland.nl

 

Veilingmeester/expert bij Catawiki

Taxateur bij Houtwyck Taxatie

Lid Museale zaken

Teatske de Jong

t.dejong@museumkennemerland.nl

Eigenaar/ontwerper
Ontwerpbureau de2dames

geen nevenfuncties

Notulist

(geen lid)

Erna Lubbers

n.v.t.

Toehoorder vanuit HGMK

Marcel Lindeman

Bestuursadviseurs

Conservator

Nora Stobbe – nora@museumkennemerland.nl

Curator

Anne de Nijs – tentoonstellingen@museumkennemerland.nl

Vrijwilligerscoördinator

Marina van de Vijver – m.vdvijver@museumkennemerland.nl

Adviseur

Luc Overman – collectie@museumkennemerland.nl

Communicatie en PR

Jeroen Zoetmulder – pr@museumkennemerland.nl

Educatie

René Muetstege – educatie@museumkennemerland.nl

Rooster van aftreden bestuur

Conform de Code of Governance is in de nieuwe statuten, getekend 16 juli 2021, opgenomen dat bestuursleden een zittingsperiode van vier jaar hebben met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging van vier jaar.

In de oude statuten was er geen beperking van de zittingsduur. Het rooster van aftreden is daarom aangepast conform het advies van de Museumnorm: als de voorgaande zittingsperiode langer dan 4 jaar was, geldt deze als eerste termijn en per herijking/statutenwijziging start dan de tweede en laatste termijn.

Het rooster gaat om reden van continuïteit en overdracht uit van niet meer dan twee aftredende bestuursleden per jaar met ingang van 2021. Deze principeafspraak geldt ook bij eventueel eerder aftreden. Voor Cees Hazenberg en Erwin van Bolhuis geldt dat zij per 2021 hun 2e periode zijn ingegaan en aftreden uiterlijk 2024 en dan niet herkiesbaar zijn. Om te voorkomen dat er in 2024 vier leden tegelijk aftreden is voor Marinus Broedelet en Teatske de Jong besloten de eerste periode te starten in 2019, waarna ze eventueel herkiesbaar zijn per 2023 voor een 2e periode. Om diezelfde reden is voor Jeroen Zoetmulder de eerste periode te starten in 2020. Hij is dan per 2024 herkiesbaar voor een 2e periode.

P1 is de 1e periode , P2 is een mogelijke 2e periode.

Bestuurslid:

start

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Cees Hazenberg
Voorzitter DB

2012

P2

P2

P2

P2

Erwin van Bolhuis Lid juridische zaken

2008

P2

P2

P2

P2

Marinus
Broedelet

Lid Beleidsontwikkeling

2015

P1

P1

P2

P2

P2

P2

Jeroen
Zoetmulder Algemeen lid

2018

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

Teatske de Jong Lid Museale
zaken

2020

P1

P1

P2

P2

P2

P2

Jos Pouw Secretaris DB

2021

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

Arie Noomen Penningmeester DB

2021

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2