Bestuursleden

Voorzitter  Dhr. mr. C. Hazenberg
Secretaris  Dhr. J. Pouw
Penningmeester Dhr. A. Noomen
Lid Juridische zaken
Dhr. mr. E.F. van Bolhuis
Lid beleids- en strategische zaken Dhr. M. Broedelet
Lid erfgoededucatie Dhr. J. Zoetmulder
   
Notulist Mw. E. Lubbers
Museale zaken Mw. T.A.N de Jong

Bestuursadviseurs

Conservator vacature
Curator Mw. A de Nijs
Vrijwilligerscoördinator Mw. mr. M. van de Vijver
Adviseur
Dhr. L. Overman
Communicatie en PR Dhr. S. Weterings

 

Contact
mk@museumkennemerland.nl
Tijdens openstelling: 0251-214507

Het bestuur en de medewerkers van het museum onderschrijven de uitgangspunten van de Codes, zoals genoemd in de Museumnorm 2020, voor zover van toepassing en binnen de mogelijkheden van een vrijwilligersorganisatie. Te weten:

• Governance Code Cultuur
• Ethische code musea en LAMO
• Code Diversiteit & Inclusie
• Fair Practice Code

Allen die bij het museum betrokken zijn leven deze codes zo goed mogelijk na. We realiseren ons daarbij dat het museum een lerende organisatie is, die elke dag werkt aan de ontwikkeling van de professionaliteit van bestuur en vrijwilligers.

Het bestuur heeft in de MK Matrix Governance Code Cultuur 2019 in kaart gebracht hoe zij aan de GCC voldoet en waar nog aan gewerkt moet worden. In het beleidsplan wordt tevens ingegaan op mogelijke belangenverstrengeling in het bestuur wat open en eerlijk besproken is.