Bestuursleden

Voorzitter Dhr. mr. C. Hazenberg
Secretaris Dhr. J. Pouw
Penningmeester Vacature. Waarneming door Mr E. F. van Bolhuis
Lid Juridische zaken
Dhr. mr. E.F. van Bolhuis
Lid beleids- en strategische zaken Dhr. M. Broedelet
Lid erfgoededucatie Dhr. J. Zoetmulder
Notulist Mw. E. Lubbers
Museale zaken Mw. T.A.N de Jong

Bestuursadviseurs

Conservator vacature
Curator Mw. A de Nijs
Vrijwilligerscoördinator Mw. mr. M. van de Vijver
Adviseur
Dhr. L. Overman
Communicatie en PR Dhr. J. Zoetmulder

 

Contact
mk@museumkennemerland.nl
Tijdens openstelling: 0251-214507

Werkgroepen / vrijwilligers
De vrijwilligers werken in werkgroepen of individueel.
Denk aan de registratie-, foto-, audiovisuele-, archeologische, educatiegroep.
PR, vormgever, websitebeheer, onderhoud.
De gastheren en gastvrouwen, rondleiders etc.

Bestuursleden zijn onbezoldigd, deelnemers werkgroepen en individuele vrijwilligers, zetten zich allen belangeloos in voor het museum. Het museum heeft niemand in dienst.

Missie

In november 2010 heeft het bestuur haar missie als volgt geformuleerd:

“Met toegankelijke en prikkelende presentaties die ingaan op de actualiteit wil het museum een breed en divers publiek aanspreken: jong en oud, onderzoekers en geïnteresseerden. Het Huis van Geschiedenis is de enige erfgoedinstelling die de cultuurgeschiedenis van de regio Midden-Kennemerland ontsluit.
Door in zijn activiteitenprogramma die unieke eigenschappen van deze regio te belichten, draagt het museum bij aan de identiteit van en de kennis over de regio. Daarnaast is het museum een ontmoetingscentrum voor iedereen die geïnteresseerd is in het culturele erfgoed van de regio”.

Doelstelling
“Het stichten, inrichten en in standhouden van een oudheidkundig museum, betrekking
hebbende op de regio Midden-Kennemerland, historisch onderzoek en publicatie
daarvan, organiseren van tentoonstellingen en andere taken van een museum en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Samenwerking met de regionale historische kringen
Er is een samenwerking met de historische kringen uit de omgeving t.w.:
HGMK
HKH
HKV
HGA