De ont­hul­ling van de dr. Jan Wil­lem Schuitfon­tein op 10 sep­tem­ber 1912 op het Be­ver­wijk­se Sta­ti­ons­plein le­ver­de een van de be­kend­ste fo­to’s op van de lo­ka­le be­roeps­fo­to­graaf J.C. Bel­ter­mann.
De drinkfon­tein was een eer­be­toon aan de kun­di­ge, ge­pro­mo­veer­de arts dr. Schuit (1840-1905), die veer­tig jaar lang de ‘dok­ter van de Wijk’ was. Hij sloeg een leer­stoel in Lei­den af om­dat hij zijn pa­tiën­ten – die hij met paard en wa­gen be­zocht – niet in de steek wil­de la­ten. De dank­ba­re stad richt­te na zijn dood de drinkfon­tein op. Al nam het eni­ge ja­ren in be­slag.

Ont­hul­ling
Doch­ter J. Lam­me-Schuit ver­richt­te ze­ven jaar la­ter de ont­hul­ling in aan­we­zig­heid van de ge­brui­ke­lij­ke bo­bo’s, on­der wie bur­ge­mees­ter Strick van Lin­scho­ten (naast de jon­gen in ma­tro­zen­pak). De fon­tein be­staat on­der meer uit een drink­bak voor paar­den (bo­ven) en een drink­bak voor trek­hon­den (on­der). Hij was ver­sierd met ko­per­werk dat ove­ri­gens al­lang foet­sie is. Het bij­zon­de­re straat­meu­bi­lair staat nu op het Moensplein.
Mis­schien is het een idee om de fon­tein te res­tau­re­ren en te her­plaat­sen op zijn ori­gi­ne­le plek: het ver­nieuw­de Sta­ti­ons­plein.
Bij­zon­der­heid is dat er van deze foto twee ver­sies zijn. Op een ko­pie is een aan­we­zi­ge (ver­moe­de­lijk een sim­pe­le ziel) weg­ge­poetst en ver­van­gen door een aan­zien­lij­ker per­soon. Een vroeg staal­tje beeld­ma­ni­pu­la­tie, of­wel fo­to­shop­ping avant la let­tre.