Museum Kennemerland en Historisch Genootschap straks in één pand

Het Huis der Geschiedenis, zou het misschien kunnen worden. Museum Kennemerland en het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK) zitten straks na lange voorbereidingen in één samengesteld pand.  (Bart Vuijk)

Dhttp://www.hgmk.nl/wp-content/uploads/2016/01/Start-HIC.jpgie pan­den zijn er al, maar moe­ten wel flink wor­den ver­bouwd, aan­ge­past en her­in­ge­richt voor­dat geïn­te­res­seer­den in de re­gi­o­na­le his­to­rie hier te­recht kun­nen voor alle vra­gen over de vroe­ge­re ja­ren van Be­ver­wijk en de rui­me om­ge­ving. Mu­se­um Ken­ne­mer­land is al ja­ren veel te klein voor het to­nen van de col­lec­tie, en za­ken als ver­ga­de­rin­gen en le­zin­gen. Het His­to­risch Ge­noot­schap zit al ja­ren met het­zelf­de pro­bleem. Een op­los­sing lag voor de hand: pal ach­ter het his­to­ri­sche mu­se­um­pand staat een iet­wat ver­lo­pen mo­der­ner pand, waar een uit­zend­bu­reau in heeft ge­ze­ten. Dat kan­toor wordt ver­bouwd en ver­bon­den met het mu­se­um, zo­dat één gro­te ruim­te ont­staat. Op kos­ten van de ge­meen­te is een aan­ne­mer hier nu mee be­zig. Gis­te­ren hie­ven het mu­se­um en het Ge­noot­schap on­der gro­te be­lang­stel­ling het glas op het be­gin van de werk­zaam­he­den.

De vrij­wil­li­gers van zo­wel het mu­se­um als het ge­noot­schap ste­ken zelf flink de han­den uit de mou­wen, zo­dat de kos­ten bin­nen de per­ken blij­ven. Be­gin april moet het ver­nieuw­de, en ruim­schoots ver­dub­bel­de his­to­rie­pand dan open gaan, zei mu­se­um­voor­zit­ter Cees Ha­zen­berg.
Wet­hou­der Ce­ci­lia van Weel klonk dit als mu­ziek in de oren. Ze sprak dat ze bij haar te­rug­keer naar Be­ver­wijk na der­tig jaar on­pret­tig ver­rast was door alle his­to­ri­sche pan­den die in­mid­dels wa­ren ver­dwe­nen, maar juist pret­tig ver­rast door de gro­te be­lang­stel­ling van de Be­ver­wij­kers voor hun ei­gen lo­ka­le his­to­rie.

In dat ka­der noem­de ze de ac­ties voor het be­houd van de Goe­de Raad­kerk. ,,Dat heb ik no­dig als wet­hou­der van kunst, cul­tuur en mo­nu­men­ten­zorg. We zijn ook be­zig met een lijst van nieu­we ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten. De Goe­de Raad­kerk slokt nu even alle 22 werk­uren van mijn eni­ge mo­nu­men­ten­me­de­wer­ker op, maar het is erg fijn om te zien dat bij al­les wat er ver­dwe­nen is, niet bij de pak­ken wordt neer­ge­ze­ten, maar dat we ver­der gaan met z’n al­len om de ge­schie­de­nis van Be­ver­wijk le­vend te hou­den. Wij gaan ge­za­men­lijk mo­nu­men­taal Be­ver­wijk een stuk­je mooi­er ma­ken.’’