Stichting  Museum Kennemerland heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI hier downloaden.
Giften en schenkingen zijn voor de belasting aftrekbaar. In het kader van de daarvoor per 1 januari 2014 geldende regeling vermelden wij hieronder de benodigde informatie.

Naam
Stichting Museum Kennemerland

Het RSIN-nummer / fiscaal nummer: 8045.34.913
Het rekeningnummer: NL28  INGB 0000224944

De contactgegevens tijdens de openstelling:
Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-214507
E-mailadres: mk@museumkennemerland.nl

Bestuur

Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Missie
In november 2010 heeft het bestuur haar missie als volgt geformuleerd:

“Met toegankelijke en prikkelende presentaties die ingaan op de actualiteit wil het museum een breed en divers publiek aanspreken: jong en oud, onderzoekers en geïnteresseerden. Het Huis van Geschiedenis is de enige erfgoedinstelling die de cultuurgeschiedenis van de regio Midden-Kennemerland ontsluit.
Door in zijn activiteitenprogramma die unieke eigenschappen van deze regio te belichten, draagt het museum bij aan de identiteit van en de kennis over de regio. Daarnaast is het museum een ontmoetingscentrum voor iedereen die geïnteresseerd is in het culturele erfgoed van de regio”.

Doelstelling
“Het stichten, inrichten en in standhouden van een oudheidkundig museum, betrekking
hebbende op de regio Midden-Kennemerland, historisch onderzoek en publicatie
daarvan, organiseren van tentoonstellingen en andere taken van een museum en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Statuten van het Museum Kennemerland