Het museum kan niet functioneren zonder de concrete steun van particulieren, bedrijven en instellingen. Met deze bijdragen is het mogelijk tentoonstellingen te organiseren, objecten te laten restaureren, etc. Ook u kunt Museum Kennemerland sponsoren en wel op twee manieren.

– U kunt Vriend worden van het museum door een bedrag van minimaal € 25,- (een hoger bedrag mag natuurlijk ook) over te maken naar rekeningnummer NL 28 INGB 0000 2249 44 ten name van Stichting Museum Kennemerland.
U kunt ook onderstaand formulier invullen en aangeven dat een bedrag van minimaal € 25,- (een hoger bedrag mag natuurlijk ook) van uw rekening mag worden afgeschreven.
Als tegenprestatie krijgt u als Vriend gratis toegang tot het museum en voorts wordt u uitgenodigd voor de (niet vrij toegankelijke) openingen van onze tentoonstellingen.

– Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan de zogenaamde ‘Club van 100’. Deze club houdt in: 100 deelnemers die jaarlijks ieder € 100,- sponsoren (gedurende minimaal 3 opeenvolgende jaren).
De ‘Club van 100’ is er voor iedereen: bedrijven, particulieren, vrienden, inwoners, etc.
U kunt deelnemen aan de ‘Club van 100’ door onderstaand formulier in te vullen en aan te geven dat een bedrag van € 100,- van uw rekening mag worden afgeschreven.
Uiteraard krijgt u als deelnemer een eervolle naamsvermelding bij de entree en op onze website, en voorts onze Vriendenpas, een netwerk bijeenkomst en culturele aandacht!

[si-contact-form form=’2′]

 

MUSEUM KENNEMERLAND STEUNEN OP ANDERE WIJZE

Museum Kennemerland is een onafhankelijke, non-profit organisatie en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze zogenaamde ANBI-status biedt u en het museum fiscale voordelen. Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting en giften door u aan het museum zijn, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, aftrekbaar.

Het is ook mogelijk om goederen (zoals schilderijen) te schenken aan het museum. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde is van de geschonken goederen in het economisch verkeer.
Mocht u overwegen een voorwerp te schenken aan het museum, neemt u dan contact op met het bestuur (mk@museumkennemerland.nl).

GIFTEN

Een gift is pas een gift als u er niets voor terug krijgt. Een boek, kalender of ansichtkaarten kopen bij het museum is dan ook geen gift. Maakt u kosten voor het museum zonder dat deze vergoed worden, dan kunt u deze vaak ook als gift aftrekken van de belasting (hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden).

U moet altijd schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift gedaan heeft. Dit kan met een kwitantie, maar ook met een bankafschrift.

Hoeveel van de gift aftrekbaar is van de belasting, is afhankelijk van verschillende criteria. Hoe geeft u? Eenmalig of gedurende meerdere jaren, vastgelegd bij de notaris of (sinds 2014) onderhands? En als u een BV als eigen zaak heeft kunt u de gift ook vanuit uw BV doen.

EENMALIGE GIFTEN

Als u eenmalig een gift doet aan het museum, dan is deze aftrekbaar in box 1. U kunt de overheid daardoor (flink) laten meebetalen aan uw gift!

Er geldt voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal minimaal 1% (en € 60,-) en maximaal 10% van uw verzamelinkomen bedragen.
Voor fiscale partners (zoals gehuwden) geldt de som van hun verzamelinkomens. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij de partner met het hoogste inkomen.

Omdat het museum een culturele instelling is, mag u volgens de zogenaamde Geefwet sinds 1 januari 2012 de aftrekpost met 1,25 vermenigvuldigen. De vermenigvuldiging mag worden toegepast op een geschonken bedrag van maximaal € 5.000,- per jaar (en geldt dus niet voor hetgeen eventueel meer wordt geschonken). U heeft derhalve een extra aftrek van maximaal € 1.250,-. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Voorbeeld: stel u schenkt het museum € 1.500,-. Deze schenking is aftrekbaar voor 125%, dus voor
€ 1.875,-. Bij een belastingtarief van 52% ontvangt u € 975,- terug (betaald u minder belasting) en kost deze schenking u € 900,- (in plaats van € 780,- bij 100% aftrekbaarheid).

Het is mogelijk om het museum volmacht te geven om jaarlijks een bedrag van uw bankrekening te laten afschrijven. Deze volmacht kunt u te allen tijde opzeggen. Doet u dit dan voor het einde van het kalenderjaar, want de verplichting voor het lopende kalenderjaar blijft natuurlijk gewoon bestaan.
U kunt volmacht geven door onderstaand formulier in te vullen en aan te geven dat het daarop vermelde bedrag jaarlijks van uw rekening mag worden afgeschreven.

PERIODIEKE GIFTEN

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan het museum, dan kunt u dat ook doen middels een periodieke gift. U legt dan bij de notaris in een akte, of sinds 2014 in een onderhandse akte van schenking, vast dat u periodiek een gift doet.

Het voordeel van een (op die wijze vastgelegde) periodieke gift is dat er geen minimum drempel geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van de gift. De gift is dus geheel aftrekbaar, wat al snel betekent dat de fiscus 42% of zelfs 52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.

Als u periodiek een gift doet zonder dit vast te leggen, gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift. Periodieke giften zijn dan ook een goed alternatief voor een eenmalige gift, zeker bij kleinere giften die anders niet aftrekbaar zijn vanwege de drempel van 1%.
De in de Geefwet opgenomen extra aftrek van 25% geldt ook voor periodieke giften.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:
– de gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking;
– de gift geldt voor minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar (vaker en langer mag ook);
– de bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn;
– u mag geen tegenprestatie ontvangen.

U bent niet meer verplicht om een periodieke gift via de notaris te laten registeren. Neemt u daarom contact op met het bestuur (mk@museumkennemerland.nl) als u overweegt om het museum periodiek een bedrag te schenken. U ontvangt dan het daarvoor benodigde formulier. Het is de bedoeling dat het formulier (in tweevoud) door u en uw eventuele partner wordt getekend. Als u beide exemplaren naar het museum stuurt (Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk), dan ontvangt u vervolgens één volledig getekend exemplaar terug. Bewaar deze goed, want daarmee kunt u bij de belastingdienst aantonen dat u deze afspraak met het museum hebt gemaakt.

ZAKELIJKE GIFTEN

Als u (als ondernemer) een BV heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw BV. Voor een eenmanszaak, CV, VOF, etc. gelden de regels van particuliere giften.

Jaarlijkse giften boven de € 0 tot een maximum van 50% van de fiscale winst (en € 100.000,-) zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

De aftrekbaarheid voor bedrijven is in de Geefwet gesteld op 150% van de gift. De vermenigvuldiging mag worden toegepast op een geschonken bedrag van maximaal € 5.000,- per jaar (en geldt dus niet voor hetgeen eventueel meer wordt geschonken). U heeft als ondernemer derhalve een extra aftrek van maximaal € 2.500,-.

Giften zijn in een BV beperkt aftrekbaar, terwijl bedrijfskosten volledig aftrekbaar zijn. Het kan dan ook slim zijn om een zakelijke gift ‘om te buigen’ naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie, het sponsoren (dus met een tegenprestatie) van het museum of een bepaalde activiteit van het museum, etc.

NALATEN
Van nalaten is sprake als u het museum geld of goederen wilt geven ná uw overlijden.
Hiervoor is een testament vereist. U kunt het museum tot erfgenaam of tot legataris benoemen.

Als u het museum tot (mede-)erfgenaam benoemt, heeft het museum (samen met de overige erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap. Met andere woorden: het museum erft als een (mede-)erfgenaam (een deel van) de baten en eventuele schulden van de nalatenschap.

Als u het museum niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat het museum recht heeft op een bepaald voorwerp of geldbedrag, geldt het museum als ‘legataris’. Een legataris is niet aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de erfbelasting die op het gelegateerde goed drukt, voor zijn rekening nemen.

Het museum heeft de ANBI-status en is daarom geen erfbelasting verschuldigd zijn over verkrijgingen uit nalatenschappen geen erfbelasting verschuldigd. Dit kan anders zijn indien u aan de verkrijging een voorwaarde verbindt die niet past bij het doel dat het museum als de ANBI nastreeft.

Veel mensen zien er tegenop om een testament op te stellen. Vaak schuiven ze dit voor zich uit omdat ze het te ingewikkeld vinden. Het is echter belangrijk dat u tijdig nadenkt over wat er met uw vermogen moet gebeuren als u komt te overlijden. Door het maken van een testament kunt u veel problemen voor de toekomst voorkomen. Niet alleen problemen tussen eventuele erfgenamen. Ook kunt u er door het juiste testament op te stellen voor zorgen dat er zo min mogelijk (erf)belasting betaald hoeft te worden.

Mocht u overwegen het museum tot erfgenaam of tot legataris te benoemen, neemt u dan contact op met het bestuur (mk@museumkennemerland.nl).

[si-contact-form form=’2′]